گزیده ای از طرح های پژوهشی گروه چیتیکا

 

  1. اثرات افزودن بنتومکس پلاس (توکسین بایندر چند جزئی) بر روی عملکرد و کاهش غلظت افلاتوکسین شیر در گاوهای شیرده هلشتاین
  2. تاثیر توکسین بایندر (بنتومکس پلاس) در کاهش اثرات منفی افلاتوکسین B1 بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی
  3. پتانسیل جذب سموم با استفاده از بنتونیت، دیواره سلولی مخمر، باکتری لاکتیک اسید و بنتومکس پلاس(توکسین بایندر چند جزئی) در شرایط برون تنی